reisvoorwaarden

Reisvoorwaarden van MENSEN VOOR MENSEN
MENSEN VOOR MENSEN staat voor eerlijke en transparante inzet, samenwerking en communicatie. Om helderheid te geven over de voorwaarden die wij stellen aan de vakantiegangers die met ons op vakantie gaan, is dit reglement van reisvoorwaarden opgesteld.

1. De aanmelding
Bij de aanmelding van een reis moet de vakantieganger c.q. zijn/haar vertegenwoordiger zich laten leiden door de informatie in onze reisfolder en op onze internetsite (www.mensenvoormensen.nl) in relatie tot de mogelijkheden van de vakantieganger. De vakantieganger verplicht zich om bij de keuze van de reis een goede afweging te maken of de reis past binnen zijn/haar mogelijkheden. Hierover kan advies ingewonnen worden bij de reisleiders van de betreffende reis. De aanmelding van een vakantieganger is geldig als het daarvoor bestemde formulier, volledig en naar waarheid ingevuld en ondertekend door de vakantieganger of zijn/haar gemachtigde, in het bezit is van MENSEN VOOR MENSEN.

Met de aanmelding machtigt de vakantieganger MENSEN VOOR MENSEN om, indien wij daar noodzaak in zien, de persoonlijk begeleider, ouders/verzorgers en arts van de vakantieganger te raadplegen. De vakantieganger zelf is verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om passende begeleiding tijdens de vakantie te bieden.

2. De boeking
Na ontvangst van de aanmelding wordt deze getoetst aan onze criteria en aan de beschikbaarheid van de reis. De boeking is definitief als de vakantieganger van MENSEN VOOR MENSEN schriftelijke bevestiging heeft ontvangen en de aanbetaling voor de reis op onze rekening is bijgeschreven.
Wij raden aan om bij aanmelding voor een reis een annulerings- en reisverzekering af te sluiten.  Alleen voor de vrijwilligers heeft MENSEN VOOR MENSEN wel een reisverzekering afgesloten. Daarnaast adviseren wij om na te gaan of de ziektekostenverzekering (evt. dekking in het buitenland) en particuliere WA-verzekering in de gewenste dekking voorzien bij calamiteiten.

3. De betaling
Na aanmelding en toetsing wordt een bevestigingsnota verzonden. De aanbetaling dient te worden voldaan binnen 3 weken na ontvangst van deze nota en bedraagt 25 % van de reissom. De restantbetaling dient uiterlijk 4 weken voor vertrek aan MENSEN VOOR MENSEN te worden overgemaakt. Indien aanmelding plaatsvindt binnen 4 weken voor aanvang van de reis, dient de gehele reissom ineens en per direct te worden voldaan.

4. Reisdocumenten
Alle vakantiegangers dienen bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van een geldig paspoort of Europese identiteitskaart.

5. Vertrekdag en overdracht
Op de vertrekdag dient de vakantieganger zich bij het opstappunt of de vakantie-accommodatie te melden bij de reisleiding van de vakantie. Belangrijke informatie of spullen die de vakantieganger wil overdragen, kunnen hier aan de reisleiding worden overhandigd. Wij stellen het op prijs als er vanuit de dagelijkse begeleiding een overdracht wordt meegegeven.

6. De annuleringskosten
Als de vakantieganger de boeking wil annuleren, dan zijn daar kosten aan verbonden. De hoogte van deze annuleringskosten hangt af van het tijdstip van annuleren. De annuleringskosten zijn als volgt:
• Bij annulering tot 84 dagen voor de dag van vertrek:
» de aanbetaling van 25% van de reissom;
• Bij annulering vanaf de 84ste dag tot de 28ste dag voor de dag van vertrek:
» 75% van de reissom;
• Bij annulering vanaf de 28ste dag voor de dag van vertrek tot en met de dag van vertrek of daarna:
»  de volledige reissom.

7. Wijziging / Annulering
MENSEN VOOR MENSEN heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen bij:

Overmacht
Bij overmacht, zoals (natuur)rampen, terrorismedreiging en oorlogen, kan het zijn dat de reis geannuleerd moet worden.

Te weinig boekingen
Als er onvoldoende deelnemers of begeleiders voor een reis inschrijven kan dat een reden zijn om de reis te moeten annuleren. De opzegging dient MENSEN VOOR MENSEN uiterlijk zes weken (niet bij overmacht) voor vertrek schriftelijk aan de vakantieganger te melden. Indien mogelijk dan doet MENSEN VOOR MENSEN een gelijkwaardig alternatief aanbod. Gaat de vakantieganger hier niet mee akkoord, dan vindt restitutie plaats van de reissom.

Hinderlijk gedrag van de vakantieganger
De vakantieganger, die naar oordeel van de reisleiding zodanig hinder of last oplevert dat een goede of verantwoorde uitvoering van een reis wordt bemoeilijkt, kan worden uitgesloten van verdere deelname aan de reis.

8. Aansprakelijkheid vakantieganger
MENSEN VOOR MENSEN is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de reis, mits er geen sprake is van overmacht. Als de reis niet verloopt volgens de overeenkomst, wordt de vakantieganger verzocht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de reisleiding van de betreffende reis.

Mocht de reis nadelige gevolgen hebben voor de lichamelijke en/of geestelijke conditie van de vakantiegangers, dan kan MENSEN VOOR MENSEN daar niet aansprakelijk voor gesteld worden.

De organisatie MENSEN VOOR MENSEN is eveneens uitgesloten van aansprakelijkheid indien de vakantieganger schade veroorzaakt door:

Onjuiste gegevens
Bij het verstrekken van onjuiste of niet complete informatie behoudt MENSEN VOOR MENSEN zich het recht voor om vakantiegangers te allen tijde uit te sluiten van deelname aan de vakantie. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de vakantieganger. Indien er in de periode tussen inschrijving van de vakantieganger en vertrek van de geboekte reis veranderingen optreden in gezondheid en/of lichamelijke of mentale gesteldheid van de vakantieganger, dan is de vakantieganger verplicht hiervan de reisleiding per direct op de hoogte te brengen.

Schade en/of andere kosten
De vakantieganger is verantwoordelijk voor de door hem of haar aangerichte schade aan zaken van derden. De eventueel extra te maken kosten om de vakantieganger verantwoord te begeleiden komen voor rekening van de vakantieganger.

Tekortkomingen
Indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst en/of de reis is toe te rekenen aan de vakantieganger, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de vakantieganger. De vakantieganger is daarom verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van MENSEN VOOR MENSEN en/of de begeleiding ter bevordering van een goede uitvoering van de reis.

Deelname aan de reizen die zijn georganiseerd door MENSEN VOOR MENSEN geschiedt op eigen risico. MENSEN VOOR MENSEN, noch de reisleiding en/of haar vrijwilligers die meegaan met de reizen als begeleiding, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

9. Aanpassingen / hulpmiddelen
De accommodaties voor rolstoelgebruikers zijn geselecteerd op rolstoeltoegankelijkheid, maar hebben niet in alle gevallen aangepaste voorzieningen. In de beschrijving van de reis in de brochure en op de internetsite wordt vermeld welke voorzieningen aanwezig zijn.
Heeft de vakantieganger hulpmiddelen nodig, dan kan dit worden aangeven op het aanmeldingsformulier. MENSEN VOOR MENSEN zorgt er dan voor dat de hulpmiddelen in de accommodatie aanwezig zijn of neemt contact op met de vakantieganger indien er geen mogelijkheid is tot het leveren van de hulpmiddelen. Eventuele bijkomende kosten worden in overleg met de vakantieganger vastgesteld.

10. Begeleiding
De begeleiding op de reizen, indien mogelijk 1 op 1, wordt verzorgd door vrijwilligers. De vrijwilligers hebben soms (werk)ervaring in de zorg, maar komen veelal van buiten de zorgsector. De ervaring leert, dat mensen voor wie het begeleiderswerk geen dagelijkse routine is, doorgaans met veel zorgzaamheid en betrokkenheid deze taak kunnen vervullen.

11. Voorbehoud reisprogramma
Het beschreven reisprogramma bij de bestemmingen is altijd onder voorbehoud en schetst slechts de mogelijkheden van de te organiseren excursies en activiteiten. In de praktijk kan het programma ter plekke aangepast worden indien de reisleiding daar aanleiding toe ziet.

12. Niet roken
Voor ieders veiligheid en gezondheid is het niet toegestaan om in het vakantieverblijf te roken, tenzij er een speciale ruimte voor is. Evenwel, roken, daar waar het wel is toegestaan, kan hinder bij andere mensen veroorzaken.

13. Vermiste spullen
Het kan zijn dat de vakantieganger tijdens de reis bagage of andere spullen mist. Deze vermissing dient de vakantieganger ter plekke aan de reisleiding door te geven. Is de vakantieganger na afloop van de vakantie eigendommen kwijt, dan dient de vakantieganger dit tijdig te melden bij het secretariaat van MENSEN VOOR MENSEN. Onvindbare spullen zijn moeilijk te claimen bij de reisverzekering en MENSEN VOOR MENSEN is niet verantwoordelijk voor deze schade. MENSEN VOOR MENSEN adviseert de vakantieganger om alle spullen van naam te voorzien.

14. Publicatie van foto’s
Tijdens de vakanties van MENSEN VOOR MENSEN worden vakantiefoto’s gemaakt. Deze foto’s worden gebruikt voor publicatie in reisverslagen, reisgidsen, folders of op het internet. Als de vakantieganger bezwaar heeft tegen het gebruik van foto’s waar hij/zij op staat, dient de vakantieganger dit te melden aan het secretariaat van MENSEN VOOR MENSEN. Ondanks het feit dat MENSEN VOOR MENSEN haar uiterste best doet om geen foto’s te publiceren van vakantiegangers die daartegen bezwaar gemaakt hebben, kan het voorkomen dat een (groeps)foto met deze vakantieganger(s) toch in een van de publicaties van MENSEN VOOR MENSEN terecht komt. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

15. Voorbehoud
MENSEN VOOR MENSEN streeft naar correcte en actuele informatie in de brochure, op de website en in de reiscorrespondentie. MENSEN VOOR MENSEN behoudt zich echter het recht om, indien noodzakelijk, prijzen of het verblijf te wijzigen. Bij afwijking tussen informatie in de brochure en op de website is de informatie op de website leidend.

MENSEN VOOR MENSEN is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar gereserveerde diensten. Hierop zijn meestal de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, bijvoorbeeld de rederij van een schip of de hotelier, van toepassing.

16. Klachten
MENSEN VOOR MENSEN zet zich tot het uiterste in om de vakantieganger een fantastische vakantie te bezorgen. Helaas komt het in sommige gevallen voor dat niet alles vlekkeloos verloopt. De vakantieganger dient dit tijdens de vakantie te melden bij de reisleiding. Dit is absoluut noodzakelijk omdat MENSEN VOOR MENSEN op het moment dat de klacht gemeld wordt, vaak meteen nog iets kan doen. Kan de klacht niet ter plekke worden opgelost, dan dient de klacht na afloop van de vakantie schriftelijk kenbaar gemaakt te worden door de vakantieganger. Binnen 2 weken wordt er gereageerd.

17. Privacy
MENSEN VOOR MENSEN respecteert de privacy van haar vakantiegangers en zorgt ervoor dat persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij stellen de persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden, behalve ten behoeve van de uitvoering van de door de vakantieganger geboekte vakantie. Persoonlijke gegevens worden alleen ter beschikking gesteld aan de uitvoerende medewerkers of instanties (bijvoorbeeld aan de persoonlijk begeleider of dienstdoende arts) ten behoeve van een goede uitvoering van de reis. Deze gegevens zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgemaakt te Heemskerk, 4 december 2015.