reisvoorwaarden

Reisvoorwaarden

Mensen voor Mensen

MENSEN VOOR MENSEN, hierna MvM te noemen, staat voor eerlijke en transparante inzet,

prettige samenwerking en communicatie. Om helderheid te geven over voorwaarden die wij

stellen aan de vakantiegangers die met ons op vakantie gaan, is dit reglement van

reisvoorwaarden opgesteld.

1. De aanmelding

Bij de aanmelding van een reis moet de vakantieganger c.q. zijn/haar vertegenwoordiger zich laten

leiden door de informatie in onze reisfolder en op onze internetsite (www.mensenvoormensen.nl)

in relatie tot de mogelijkheden van de vakantieganger. De vakantieganger verplicht zich om bij de

keuze van de reis een goede afweging te maken of de reis past binnen zijn/haar mogelijkheden.

Hierover kan advies worden ingewonnen bij de reisleiders van de betreffende reis.

De aanmelding voor de vakantieganger is pas geldig als:

– Het formulier volledig is ingevuld.

– Het formulier is ondertekend door de vakantieganger en/of de gemachtigde.

– Het formulier in het bezit is van onze stichting.

De aanmelding machtigt de stichting MvM in geval van noodzaak om de persoonlijke begeleider,

ouders/verzorgers of arts van de vakantieganger te raadplegen.

De vakantieganger is er verantwoordelijk voor de juiste informatie te verstrekken om passende

begeleiding te kunnen bieden tijdens de vakantie.

2. De boeking

Na ontvangst van de aanmelding wordt deze getoetst aan onze criteria en aan de beschikbaarheid

van de reis. De boeking is definitief als de vakantieganger van MvM schriftelijk bevestiging heeft

ontvangen en de aanbetaling voor de reis op onze rekening is bijgeschreven. Wij raden aan om bij

aanmelding voor een reis een annulering- en reisverzekering af te sluiten. Alleen voor de

vrijwilligers heeft MvM wel een reisverzekering afgesloten. Daarnaast adviseren wij om na te gaan

of de ziektekostenverzekering (evt. dekking in het buitenland) en particuliere WA-verzekering in

de gewenste dekking voorzien bij calamiteiten.

3. De betaling

Na aanmelding en toetsing wordt een bevestigingsnota verzonden. De aanbetaling dient te

worden voldaan binnen 3 weken na ontvangst van deze nota en bedraagt 25 % van de reissom. De

restantbetaling dient uiterlijk 1 maand voor vertrek aan MvM te worden overgemaakt. Indien

aanmelding plaatsvindt binnen 4 weken voor aanvang van de reis, dient de volledige reissom per

direct te worden voldaan.

4. Reisdocumenten

Alle vakantiegangers dienen bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van een geldig

paspoort of Europese identiteitskaart.

5. Vertrekdag en overdracht

Op de vertrekdag dient de vakantieganger zich bij het opstappunt of de vakantieaccommodatie te

melden bij de reisleiding. Belangrijke informatie of spullen die de vakantieganger wil overdragen,

kunnen hier aan de reisleiding worden overhandigd. Ook moet u hier uw zorgplan afgeven.

– Onjuiste gegevens: bij het verstrekken van onjuiste of niet complete informatie

behoudt MvM zich het recht voor een vakantieganger te allen tijde uit te sluiten van

deelname aan de vakantie. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening

van de vakantieganger. Indien er in de periode tussen inschrijving en vertrek van de

geboekte reis veranderingen optreden in gezondheid en/of lichamelijke of mentale

gesteldheid van de vakantieganger, dan is de hij/zij verplicht hiervan de reisleiding

per direct op de hoogte te brengen.

– De vakantieganger is verantwoordelijk voor de door hem/haar aangerichte schade

aan zaken van derden. De eventueel extra te maken kosten om de vakantieganger

verantwoord te begeleiden komen voor rekening van de vakantieganger.

– Indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst en/of de reis is toe te

rekenen aan de vakantieganger komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor

rekening van de vakantieganger.

6. De annuleringskosten

Als de vakantieganger de boeking wil annuleren, dan zijn daar kosten aan verbonden. De

hoogte van deze annuleringskosten hangt af van het tijdstip van annuleren. De

annuleringskosten zijn als volgt:

– Bij annulering tot 84 dagen voor de dag van vertrek: » de aanbetaling van 25% van de

reissom;

– Bij annulering vanaf de 84ste dag tot de 28ste dag voor de dag van vertrek: » 75%

van de reissom;

– Bij annulering vanaf de 28ste dag voor de dag van vertrek tot en met de dag van

vertrek of daarna: » de volledige reissom.

7. Wijziging / Annulering

MvM heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen bij:

– Overmacht, zoals (natuur)rampen, terrorisme dreiging en oorlogen.

– Onvoldoende boekingen, als er onvoldoende deelnemers of begeleiders voor een reis

inschrijven kan dat een reden zijn om de reis te moeten annuleren. De opzegging

dient MvM uiterlijk zes weken (niet bij overmacht) voor vertrek schriftelijk aan de

vakantieganger te melden. Indien mogelijk doet MvM een gelijkwaardig alternatief

aanbod. Gaat de vakantieganger hier niet mee akkoord, dan vindt restitutie plaats

van de reissom.

– De vakantieganger, die naar oordeel van de reisleiding zodanig hinder of last oplevert

dat een goede of verantwoorde uitvoering van een reis wordt bemoeilijkt, kan

worden uitgesloten van verdere deelname.

8. Aansprakelijkheid vakantieganger

MvM is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de reis, mits er geen sprake is van

overmacht. Als de reis niet verloopt volgens de overeenkomst, wordt de vakantieganger

verzocht daarvan zo spoedig mogelijk melding te maken bij de reisleiding van de betreffende

reis. Bij thuiskomst de melding ook schriftelijk bij de stichting inleveren binnen 2 weken na

de reis.

Mocht de reis nadelige gevolgen hebben voor de lichamelijke en/of geestelijke conditie van

de vakantieganger, dan kan MvM daar niet aansprakelijk voor gesteld worden.

De organisatie MvM is eveneens uitgesloten van aansprakelijkheid indien de vakantieganger

zelf schade veroorzaakt.

De vakantieganger is daarom verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van MvM en/of de

begeleiding ter bevordering van een goede uitvoering van de reis.

Deelname aan de reizen die zijn georganiseerd door is voor eigen risico.

De reisleiding en/of haar vrijwilligers die meegaan met de reizen als begeleiding, kunnen niet

aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

9. Aanpassingen / hulpmiddelen

De accommodaties voor rolstoelgebruikers zijn geselecteerd op rolstoeltoegankelijkheid. In

de beschrijving van de reis in de brochure en op de internetsite wordt vermeld welke

voorzieningen aanwezig zijn.

Heeft de vakantieganger hulpmiddelen nodig, dan kan dit worden aangeven op het

aanmeldingsformulier. MvM zorgt er dan voor dat de hulpmiddelen in de accommodatie

aanwezig zijn of neemt contact op met de vakantieganger. Eventuele bijkomende kosten

worden in overleg met de vakantieganger vastgesteld.

10. Begeleiding

De begeleiding op de reizen (indien mogelijk 1 op 1) wordt verzorgd door vrijwilligers. De

vrijwilligers hebben soms (werk)ervaring in de zorg, maar komen veelal van buiten de

zorgsector. De ervaring leert, dat mensen voor wie het begeleiderwerk geen dagelijkse

routine is, doorgaans met veel zorgzaamheid en betrokkenheid deze taak kunnen vervullen.

11. Voorbehoud reisprogramma

Het beschreven reisprogramma bij de bestemmingen is altijd onder voorbehoud. Het schetst

slechts de mogelijkheden van de te organiseren excursies en activiteiten. In de praktijk kan

het programma ter plekke aangepast worden indien de reisleiding daar aanleiding toe ziet.

12. Niet roken

Voor ieders veiligheid en gezondheid is het niet toegestaan om in het vakantieverblijf te

roken. Let wel, daar waar wel roken is toegestaan, kan het hinder bij andere mensen

veroorzaken.

13. Vermiste spullen

Het kan zijn dat de vakantieganger tijdens de reis, bagage of andere spullen kwijtraakt. Deze

vermissing dient de vakantieganger ter plekke aan de reisleiding door te geven. Is de

vakantieganger na afloop van de vakantie eigendommen kwijt, dan dient de vakantieganger

dit tijdig te melden bij het secretariaat van MvM. Onvindbare spullen zijn moeilijk te claimen

bij de reisverzekering en MvM is niet verantwoordelijk voor deze schade. Wij adviseren de

vakantieganger dan ook om alle spullen van naam te voorzien.

14. Publicatie van foto’s

Tijdens de vakanties van MvM worden vakantiefoto’s gemaakt. Deze foto’s worden gebruikt

voor publicatie in reisverslagen, reisgidsen, folders of op het internet. Als de vakantieganger

bezwaar heeft tegen het gebruik van foto’s waar hij/zij op staat, dient de vakantieganger dit

aan te geven op het inschrijfformulier. Ondanks het feit dat MvM haar uiterste best doet om

geen foto’s te publiceren van vakantiegangers die daartegen bezwaar gemaakt hebben, kan

het voorkomen dat een (groeps)foto met deze vakantieganger(s) toch in een van de

publicaties van MvM terecht komt. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

15. Voorbehoud

MvM streeft naar correcte en actuele informatie in de brochure, op de website en in de

reiscorrespondentie. MvM behoudt zich echter het recht om indien noodzakelijk prijzen of

het verblijf te wijzigen. Bij afwijking tussen informatie in de brochure en op de website is de

informatie op de website leidend.

MvM is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar gereserveerde diensten.

Hierop zijn meestal de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, bijvoorbeeld

de rederij van een schip of de hotelier, van toepassing.

16. Klachten

MvM zet zich tot het uiterste in om de vakantieganger een fantastische vakantie te

bezorgen. Helaas komt het in sommige gevallen voor dat niet alles vlekkeloos verloopt. De

vakantieganger dient dit tijdens de vakantie te melden bij de reisleiding. Dit is absoluut

noodzakelijk omdat MvM op het moment dat de klacht gemeld wordt, vaak meteen nog iets

kan doen. Kan de klacht niet ter plekke worden opgelost, dan dient de klacht na afloop van

de vakantie schriftelijk kenbaar gemaakt te worden door de vakantieganger. Binnen 2 weken

wordt er gereageerd.

17. Privacy

MvM respecteert de privacy van haar vakantiegangers en zorgt ervoor dat persoonlijke

gegevens strikt vertrouwelijk blijven volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij

stellen de persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden, behalve

ten behoeve van de uitvoering van de door de vakantieganger geboekte vakantie.

Persoonlijke gegevens worden alleen ter beschikking gesteld aan de uitvoerende

medewerkers of instanties (bijvoorbeeld aan de persoonlijk begeleider of dienstdoende arts)

ten behoeve van een goede uitvoering van de reis. Deze gegevens zullen niet voor andere

doeleinden gebruikt worden.

Opgemaakt te Raalte, 1 december 2023.