Privacyverklaring Mensen voor Mensen

Stichting Mensen voor Mensen verwerkt persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief de website) van Stichting Mensen voor Mensen (hierna MvM). Deze privacyverklaring geeft per onderwerp de meest relevante informatie. MvM gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke
MvM is de verantwoordelijke in de zin van de AVG.

MvM vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar belanghebbenden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop jouw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de wet stelt. Je kunt jouw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Voor welke doeleinden verwerkt MvM jouw persoonsgegevens?
MvM verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

  • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten.
  • Het voeren van de deelnemers-, vrijwilligers- en donateursadministratie.
  • Het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden.
  • Het bevragen van deelnemers, vrijwilligers en donateurs en het doen van onderzoek.
  • Het aangaan van een samenwerking met derde partijen.
  • Onze bedrijfsvoering.
  • Het voldoen aan een wettelijke verplichting.
  • Archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

MvM verwerkt persoonsgegevens alleen via de door het bestuur van MvM aangewezen functionarissen te weten:

a.       De voorzitter

b.      De secretaris

c.       De penningmeester

d.      De begeleiders

Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt MvM jouw persoonsgegevens niet zonder je voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt MvM?
MvM verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens:

a.       NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats).

b.      Bankrekeningnummer (IBAN).

c.       Telefoonnummer.

d.      Geboortedatum.

e.      Geslacht.

f.        E-mailadres.

g.       Interactiegegevens (bijvoorbeeld informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de deelnemers opgeslagen).

MvM kan ook bijzondere persoonsgegevens verzamelen. Dat betreft gegevens, zoals gezondheidsgegevens, die voor deelname of uitvoering van activiteiten noodzakelijk zijn.

MvM verzamelt (bijzondere) persoonsgegevens direct bij jou, maar in voorkomende gevallen ook via derden (bijvoorbeeld: verzorgers), voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief
MvM biedt nieuwsbrieven aan, waarmee onze deelnemers, vrijwilligers, donateurs en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link, waarmee je je kunt afmelden. De abonneebestanden van de nieuwsbrieven worden niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt MvM voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?
MvM gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Ook neemt ze passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. MvM deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring en alleen met derden, wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van MvM kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. MvM maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Gegevensdeling met derden
Tenzij in deze privacyverklaring genoemd, worden jouw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. MvM kan jouw (persoons)gegevens met derden delen, wanneer je daar zelf toestemming voor hebt gegeven.

MvM verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties, wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen
MvM bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kun je jouw gegevens inzien of verwijderen?
Je kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan MvM. Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. Je kunt ook verzoeken jouw gegevens te laten verwijderen. Dit is echter slechts mogelijk voor zover MvM nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houd er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om je identiteit te controleren. Het is van belang dat je, als je een kopie van je legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine Readable Zone (MRZ) zwart of anderszins onleesbaar voor MvM maakt.

Stuur je verzoek naar:

Stichting Mensen voor Mensen

P. Rampen

Het Woold 61

8101 XN RAALTE

Ook ben je gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van je gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging
Om jouw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past MvM passende beveiligingstechnologie toe. Als je gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. MvM neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Clickgedrag
Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van jou opgenomen zonder dat je daar expliciet opdracht toe geeft, zoals bij het aanvragen van informatie.
Privacybeleid van derden
Op de website van MvM zijn geen links opgenomen naar andere, niet bij MvM behorende, websites.

Vragen
Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een brief sturen naar bovengenoemd adres.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 30 september 2022
MvM behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. We raden je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.